Regulamin newslettera

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej: „RODO”), informujemy iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Protetyczne “Wiligała” Marek Wiligała, ul. Prusa 4, 89-600 Chojnice, tel. 52 565 22 92, kom. 784 954 159, e-mail: kontakt@wiligala.pl
2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na bazie zgody osoby, której dane dotyczą,
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
– realizacji zadania, dla którego osoba fizyczna wyraziła zgodę, tj. w celu wysyłki usługi Newsletter.
– realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej tj. od momentu potwierdzenia zapisania się przez Klienta do usługi Newsletter poprzez link (URL) przesłany na adres e-mail podany przez Klienta w momencie dokonania zapisu na Newsletter do momentu wypisania się z niego, tj. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki Newslettera. W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta faktu zapisania się do Newslettera w sposób opisany powyżej, dane będą przechowywane przez okres 2 tygodni od momentu dokonania zapisu na Newsletter. Po tym czasie dane zostaną skasowane.
6. W zakresie, w jakim zostało to określone w RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator pozyskuje je z publicznie dostępnych źródeł, m.in. ze stron internetowych, wewnętrznych rejestrów prowadzonych przez organy administracji publicznej, wizytówek, rejestrów działalności gospodarczej (np. KRS i CEiDG), prasy oraz/lub od innych podmiotów przekazujących dane osobowe.
11. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator może przetwarzać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, numer telefonu oraz/lub inne dane pozyskane przez Administratora.
12. W toku przetwarzania, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
13. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.