Online-Bestellung

BESTELLFORMULAR - DIGITALE DATEIEN

 .

 

Dokumentację fotograficzną w postaci zdjęć, prezentacji itp., prosimy wysyłać przez formularz dostępny tutaj.

Sendungsdatum*
Auftragsdatum*
Zahnarzt*
Firmenname
E-mail*
Telefon*
Für Ihre erste Bestellung in unserem Labor füllen Sie bitte die folgenden Felder mit Ihrer Steuernummer und den Versanddaten aus.
Steuernummer
Straße
Haus- / Wohnungsnummer
Postleitzahl
Stadt
Patient*
Alter des Patienten
Art der Arbeit*
Zahnfarbe
Bemerkung
Laden Sie Ihre Dateien mit der folgenden Dateizusatzoption oder das Programm Wetransfer hoch.
Anlage hinzufügen
WeTransfer Link ( Dateien mit der Adresse hochladen https://wiligala.wetransfer.com)

* Pflichtfelder

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej: „RODO”), informujemy iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Protetyczne “Wiligała” Marek Wiligała, ul. Prusa 4, 89-600 Chojnice, tel. 52 565 22 92, kom. 784 954 159, e-mail: kontakt@wiligala.pl
2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowy z kontrahentem,
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
- realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W zakresie, w jakim zostało to określone w RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
9. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator pozyskuje je z publicznie dostępnych źródeł, m.in. ze stron internetowych, wewnętrznych rejestrów prowadzonych przez organy administracji publicznej, wizytówek, rejestrów działalności gospodarczej (np. KRS i CEiDG), prasy oraz/lub od innych podmiotów przekazujących dane osobowe.
10. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator może przetwarzać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, numer telefonu oraz/lub inne dane pozyskane przez Administratora.
11. W toku przetwarzania dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
12. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.