Fotografische Dokumentation

DATEIEN/FOTOS HOCHLADEN

Um Bilder oder Dateien zu senden, die für Ihre prothetische Arbeit notwendig sind, füllen Sie bitte das untenstehende Formular sorgfältig aus.

Felder, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, müssen ausgefüllt werden.

Zahnarzt*
E-mail*
Telefon*
Patient*
Bemerkung
Anlage hinzufügen*

* Pflichtfelder

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej: „RODO”), informujemy iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Protetyczne “Wiligała” Marek Wiligała, ul. Prusa 4, 89-600 Chojnice, tel. 52 565 22 92, kom. 784 954 159, e-mail: kontakt@wiligala.pl
2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowy z kontrahentem,
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
- realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W zakresie, w jakim zostało to określone w RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
9. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator pozyskuje je z publicznie dostępnych źródeł, m.in. ze stron internetowych, wewnętrznych rejestrów prowadzonych przez organy administracji publicznej, wizytówek, rejestrów działalności gospodarczej (np. KRS i CEiDG), prasy oraz/lub od innych podmiotów przekazujących dane osobowe.
10. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator może przetwarzać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, numer telefonu oraz/lub inne dane pozyskane przez Administratora.
11. W toku przetwarzania dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
12. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.